Förberedelse för bouppteckning
Några punkter som förberedelse för bouppteckning.

(I förekommande fall gäller uppgifterna även efterlevande make/makas tillgångar - det gemensamma boet upptecknas).

Uppgifter och handlingar som i tillämpliga delar behövs vid bouppteckning:

-Eventuella testamenten, äktenskapsförord eller dylikt.
-Uppgifter om den bortgångne själv erhållit arv eller större gåvor före 041231.
-Uppgift om fastighets marknadsvärde eller taxeringsvärde.
-Uppgift om ev. inkomster efter dödsfallet. (lön, pension, försäkringar etc.)
-Uppgift om bostadsrätts marknadsvärde.
-Bank-kontoställningar samt uppgift om kontanta medel per datum för dödsfallet.
-Uppgift/kvitton om ekonomiska transaktioner för dödsboet.
-Värdeintyg från bank för eventuella aktier, obligationer och andra värdepapper, per datum för dödsfallet.
-Saldobesked på ev konton i Konsum eller andra ekonomiska föreningar.
-Eventuella reversfordringar med uppgift om låntagare, kapitalbelopp, räntesats och förfallodagar.
-Senaste lön, pensionsbelopp eller dyl.
-Eventuella försäkringsbrev och bouppteckningsintyg ang. utbetalt försäkringsbelopp.
-Senaste kvitto eller avi på boets ev låneskuld, eller uppgifter om långivare och belopp vid datum för dödsfallet.
-Uppgift om obetalda skatter, t.ex. slutskattsedel.
-Uppgifter om obetalda räkningar.
-Uppgift om hyreskostnad.
-Uppgift om alla begravningskostnader.
-Uppgifter om kapitalvaror som bilar, båtar, värdefull konst, smycken eller dylikt.

(Om den avlidne var änka/änkling, skall även kopia av tidigare bortgågne make/makans bouppteckning bifogas till den nu aktuella bouppteckningen)

Aktuella adresser till alla dödsbodelägare/arvingar och efterarvingar.

Pris för bouppteckning och för ev. arvsdelning enligt överenskommelse.Priser Karta Kontakt Personal